Η προσεκτική μικροσκοπική παρατήρηση της αμοιβάδας επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις του Ράιχ όσον αφορά στην στροβιλιστική, περιδινούμενη και ρέουσα κινητικότητα του πρωτοπλάσματος. Ο έμπειρος παρατηρητής αναγνωρίζει επίσης στην πρωτοπλασματική κίνησή της τις τέσσερις διακριτές φάσεις του κανόνα του οργασμού (orgasm formula) που διέπει όλες τις ενεργειακές διεργασίες της έμβιας λειτουργικότητας. Στην κυτταρική μεμβράνη της αμοιβάδας αναπτύσσεται τοπικά μηχανική ένταση, λόγω της πίεσης του ρέοντος πρωτοπλασματικού περιεχομένου της (και προφανώς βιοηλεκτρική φόρτιση), που προκαλεί τις εκπτύξεις-προσεκβολές της μεμβράνης (που πάλι προφανώς συνοδεύονται από τοπική, βιοηλεκτρική εκφόρτιση). Στη συνέχεια οι προσεκβολές πληρούνται από το περιδινούμενο πρωτόπλασμα και τοπικά ελαττώνεται η επιφανειακή τάση της κυτταρικής μεμβράνης της αμοιβάδας (χαλάρωση) (κανόνας οργασμού: μηχανική ένταση → βιοηλεκτρική φόρτιση → βιοηλεκτρική εκφόρτιση → μηχανική χαλάρωση).
Προσέξτε επίσης της βιοντική-κυστοειδή δομή του πρωτοπλάσματος και την κατά τόπους οργάνωσή του σε μεγαλύτερους βιοντικούς σχηματισμούς (πυρήνες;). Σύμφωνα με τον Ράιχ, στην παλμική κίνηση και τη στροβιλιστική ροή της ύλης των βιοντικών σχηματισμών του πρωτοπλάσματος αντανακλώνται οι εγγενείς και λειτουργικά συζευγμένες λειτουργίες του στροβιλιστικού κύματος και του παλμού του ελεύθερου από μάζα οργονοτικού ρεύματος, που αποτελεί το αρχέγονο και πρωταρχικό πρότυπο της κίνησης της ύλης στον χωρόχρονο. Αυτό εκφράζεται σύμφωνα με την οργονομετρική εξίσωση του οργονομικού λειτουργισμού ως εξής:

Pleris exisosi

Οι συζευγμένες λειτουργίες του στροβιλιστικού κύματος και του παλμού (με κοινή λειτουργική αρχή τη σχετική κίνηση) αποτελούν εκδηλώσεις της πρωτογενούς και άυλης οργονοτικής ροής στον δευτερογενή χώρο της υλικής έκφρασης της έμβιας λειτουργικότητας. Τα φαινόμενα της έλξης και της φωταύγειας καθώς και αυτά της αλληλοδιείσδυσης και της συγχώνευσης των βιοντικών σχηματισμών συνιστούν άλλες εκδηλώσεις του οργονοτικού ρεύματος στον δευτερογενή υλικό χώρο.

ΑΜΟΙΒΑΔΑ μεγεθ. 1600X σε έγχυμα ξερών χόρτων